حفاظ بانکی موسسه مالی ملل

پروژه حفاظ بانکی

مشتری:موسسه اعتباری ملل

سازنده و مجری :استیل ثامن

نوع حفاظ :میله ای افقی  با میلگرد ۱۸