زانویی یکسر 40*40

زانویی دوسر 40*40

زانو 160 سربی درجه 1

زانویی یکسر سنگین

زانویی یکسر سبک

زانویی دوسر سنگین